Administration

Her har vi blandt andet samlet info om, hvilke regler der gælder på området, hvordan man kan klage og lignende.

Serviceniveaubeskrivelser for bo- og dagtilbud på handicap- og psykiatriområdet

Serviceniveaubeskrivelserne har til formål at beskrive, hvad det er borgeren modtager i Herning Kommunes sociale tilbud i Handicap og Psykiatri.Beskrivelserne er et udtryk for det politiske vedtagne serviceniveau. Målet er, at beskrivelserne viser gennemsigtighed i forskelle og ligheder på tværs af tilbuddene og målgrupperne. Der er skal være sammenhæng mellem pris og indhold.

Det er et komplekst område, fordi målgruppen på det specialiserede socialområde er mangfoldig, grundet forskellige handicaps og behov. Der er derfor behov for ydelser målrettet den enkeltes behov og udvikling.

Målgruppen i Handicap og Psykiatri er voksne borgere med betydeligt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det er borgere, der ikke kan profitere af tilbud i det såkaldte normalområde.

Det er i udgangspunktet ikke en konkret diagnose der afgør, om en borger er i målgruppen til at få støtte fra Handicap og Psykiatri, men derimod omfanget og dermed konsekvenserne af borgerens funktionsnedsættelse, der er afgørende. Oftest vil målgruppen til Handicap og Psykiatri dog være borgere med en eller flere af nedenstående diagnoser eller problemfelter:

  • En svær sindslidelse
  • Udviklingshæmning
  • En udviklingsforstyrrelse
  • Hjerneskade
  • fysisk handicappede, der har behov for en særlig socialpædagogisk indsats
  • Alvorlig misbrugsproblematik
  • Social udsatte med "særlige sociale problemer".

Hvis du er interesseret i at læse "Serviceniveaubeskrivelser for bo- og dagtilbud på handicap- og psykiatriområdet" i dens fulde form, kan den fås ved at skrive en mail