Sådan fordeler vi sagerne

Som udgangspunkt går al kontakt gennem koordinatoren i Visitationsafdelingen.

VHP er Visitationsafdeling under Handicap og Psykiatri i Herning Kommune.

Afdelingens opgave er at varetage myndighedsopgaver og visitationen inden for voksenhandicap-, socialpsykiatri- og udsatteområdet.

VHP visiterer til ydelser efter Lov om Social Service §§ 84, 85, 102, 103, 104, 107 og 108 - til dig, der er over 18 år med betydeligt nedsat funktionsevne, og har brug for en specialiseret handicap- og/eller psykiatriindsats, og hvor du er inden for målgruppen for områderne:

 • Psykiatri
 • Udviklingshæmmede
 • Autismespektrumforstyrrelse
 • Fysisk handicappede
 • Personer med erhvervet hjerneskade
 • Misbrug
 • Udsatte

Du tilknyttes en sagsbehandler ud fra cpr-nummer og fagområde, jf. nedenstående fordeling:

Psykiatri, misbrug, udsatte:

CPR-nr.:

Sagsbehandler:

01 - 08

Gitte Vestergård
Tlf.: 96 28 40 66
Mail: vhpgv@herning.dk

09 - 14 Malene Vestenaa
Tlf.: 96 28 43 02
Mail: vhpmv@herning.dk
Diana Nielsen
Tlf.: 96 28 43 01
Mail: vhpdn@herning.dk
15 - 31 Dorte Tinggaard Nielsen
Tlf.: 96 28 40 50
Mail: vhpdt@herning.dk
01 - 31                        
Udsatte
Malene Vestenaa
Diana Nielsen
Tlf.: 96 28 42 98
Mail: vhpudsatte@herning.dk

 

Udviklingshæmmede, fysisk handicappede, personer med erhvervet hjerneskade, autismespektrumforstyrrelser:

CPR-nr.:

Sagsbehandler:

01 - 10 Lærke Rabjerg Østergård           
Tlf.: 96 28 43 42
Mail: vhplo@herning.dk
01 - 15 (autister) 
11 - 14 (udviklingshæm.)
Tina Vestergaard
Tlf.: 96 28 44 21
Mail: vhptv@herning.dk
16 - 31 (autister) Lisbeth Pedersen
Tlf.: 96 28 40 63
Mail: vhplp@herning.dk
15 - 18 Lise Hoffmann
Tlf.: 96 28 40 41
Mail: vhplh@herning.dk

19 - 26

Uma Suganthan
Tlf.: 96 28 40 90
Mail: vhpus@herning.dk
27 - 31 Anette Husted Hansen
Tlf.: 96 28 40 57
Mail: vhpah@herning.dk

Hvad kan vi?

Når vi modtager en ansøgning om tildeling af en ydelse, vurderer vi i første omgang, om du er omfattet af målgruppen til Handicap og Psykiatri.

Er du inden for målgruppen, udredes din funktionsevne, og det vurderes, om du er berettiget til at modtage en ydelse fra afdelingen.

Findes du berettiget til at modtage en ydelse, vurderes det, hvordan du bedst støttes i dennes aktuelle livssituation.

Der er mulighed for visitation til nedenstående tilbud:

 • Aflastning
 • Beskyttet beskæftigelse
 • Aktivitets- og samværstilbud
 • Behandlingstilbuddet Horisont
 • Socialpædagogisk støtte
 • Botilbud med eller uden døgndækning

Efter visitationen afklares - i samarbejde med de øvrige områder under Handicap og Psykiatri - hvilket konkret tilbud, der bedst vil matche dit behov.

Du kan herefter opstarte med det aktuelle tilbud.

Der må dog i visse tilfælde påregnes ventetid/venteliste i forhold til de forskellige tilbud.

Efter opstart af tilbuddet følges der løbende op for at sikre, at tilbuddet matcher dit behov.

Sagsbehandlingstid

Fra vi modtager en ansøgning, til der er truffet en afgørelse, og der er fundet et konkret tilbud, må der altid påregnes en sagsbehandlingstid.

Se aktuelle sagsbehandlingsfrister.

Info til studerende hos specialiserede døgntilbud

Mosaikken og Thrigesvej er begge specialiserede døgntilbud til den funktionsmæssige mellemgruppe af unge og voksne over 18 år med autismespektrumforstyrrelser (ASF) samt ADHD.

Hvis du ønsker en praktikbeskrivelse for disse institutioner tilsendt, kan du skrive en mail her

 

Servicerammer indenfor handicap- og psykiatriområdet

Vi har samlet vores servicerammer i en pjece.

Den indeholder servicerammer for:

 • Aflastning - (midlertidigt døgnophold)
 • Socialpædagogisk indsats
 • Bofællesskaber
 • Midlertidige botilbud
 • Længerevarende botilbud
 • Beskyttet beskæftigelse
 • Aktivitets- og samværstilbud

Hvis du er interesseret i at læse "Servicerammer for handicap- og psykiatriområdet" i dens fulde form, kan den fås ved at skrive en mail

Serviceniveaubeskrivelser for bo- og dagtilbud på handicap- og psykiatriområdet

Serviceniveaubeskrivelserne har til formål at beskrive, hvad det er borgeren modtager i Herning Kommunes sociale tilbud i Handicap og Psykiatri.Beskrivelserne er et udtryk for det politiske vedtagne serviceniveau. Målet er, at beskrivelserne viser gennemsigtighed i forskelle og ligheder på tværs af tilbuddene og målgrupperne. Der er skal være sammenhæng mellem pris og indhold.

Det er et komplekst område, fordi målgruppen på det specialiserede socialområde er mangfoldig, grundet forskellige handicaps og behov. Der er derfor behov for ydelser målrettet den enkeltes behov og udvikling.

Målgruppen i Handicap og Psykiatri er voksne borgere med betydeligt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det er borgere, der ikke kan profitere af tilbud i det såkaldte normalområde.

Det er i udgangspunktet ikke en konkret diagnose der afgør, om en borger er i målgruppen til at få støtte fra Handicap og Psykiatri, men derimod omfanget og dermed konsekvenserne af borgerens funktionsnedsættelse, der er afgørende. Oftest vil målgruppen til Handicap og Psykiatri dog være borgere med en eller flere af nedenstående diagnoser eller problemfelter:

 • En svær sindslidelse
 • Udviklingshæmning
 • En udviklingsforstyrrelse
 • Hjerneskade
 • fysisk handicappede, der har behov for en særlig socialpædagogisk indsats
 • Alvorlig misbrugsproblematik
 • Social udsatte med "særlige sociale problemer".

Hvis du er interesseret i at læse "Serviceniveaubeskrivelser for bo- og dagtilbud på handicap- og psykiatriområdet" i dens fulde form, kan den fås ved at skrive en mail