Kvalitetsstandard ledsager §85 og §97

Her kan du læse om det serviceniveau, som Herning Kommune har i forhold til Servicelovens §97 (ledsagerordning) og §85 (ledsagelse).

Alle kvalitetsstandarder er godkendt af byrådet. De beskriver den service, som du som borger kan forvente i Herning.

KVALITETSSTANDARD

Ledsageordning §97
Emne Indhold
Lovgrundlag § 97 i Lov om Social Service.
Hvilke behov skal ydelsen dække? Behov i forbindelse med ledsagelse til borgere, der ikke kan færdes alene på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.
Hvad er formålet med ydelsen? At give borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne muligheder for at deltage i selvvalgte udadrettede aktiviteter med henblik på at understøtte borgerens selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse.
Modtagere af ydelsen

Ordningen henvender sig til borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen (dog minimum 67 år).

Borgere, der før folkepensionsalderen er visiteret til ordningen, bevarer dog ordningen efter overgangen til folkepension.

Kendetegnende for borgere, der visiteres til ledsagerordning er, at de opfylder alle følgende kriterier:

 • kan ikke færdes alene uden for hjemmet
 • kan tage initiativ til at efterspørge individuel ledsagelse til en konkret aktivitet
 • kan deltage i planlægningen af tiltag i relation til aktivitetens udførsel (bestille billet og transport med mere).
 • har ikke behov for socialpædagogisk eller sundhedsfaglig støtte i ledsagelsen
 • er bevidst om indholdet i aktiviteten.
Borgere uden for målgruppen

Ledsagerordningen kan ikke visiteres til:

 • Borgere, som har behov for adfærdsregulering eller guidning
 • Borgere, der har behov for sundhedsfaglig observation, vurdering og/ eller handling udover elementære håndsrækninger
 • Borgere, hvor den nedsatte funktionsevne skyldes sindslidelse, eller særlige sociale årsager
Borgere, der modtager hjælp efter § 96 (borgerstyret personlig assistance) og § 98 (kontaktperson til døvblinde).
Visitation Visitation via Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.
Hvad kan indgå i ydelsen?

Ledsageordningen omfatter selve ledsagelsen og opgaver, der har naturlig tilknytning til ledsagelsen eksempelvis:

 • at tage overtøj af/på
 • at yde let fysisk støtte til ukomplicerede forflytninger
 • at hjælpe med kørestole og andre ganghjælpemidler
 • hjælp til at komme på toilettet
 • at være fører af borgerens bil.
 • at være "øjne og ører", hvis borgeren har syns- eller hørehandicap.
Hvad indgår ikke i ydelsen?

Ledsageordningen omfatter bl.a. ikke

 • hjemmepleje (personlig eller praktisk hjælp)
 • sygepleje-/træningsopgaver
 • socialpædagogisk bistand
 • samvær og social hygge i hjemmet (besøgsven)

Der kan som udgangspunkt ikke ske ansættelse af personer med meget nær tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse.

Ydelsens omfang

15 timers ledsagelse pr. måned fordelt på alle ugens dage.

Hvis borgeren i forvejen modtager ledsagelse i en form, der svarer til ledsagelse efter § 97, f.eks. som en integreret del af servicetilbud i eget hjem eller i et botilbud, modregnes disse timer i ledsageordningen.


Borgere, der er tildelt ordningen, kan inden for en periode på 6 måneder spare timer sammen. Der kan dermed være op til 90 timer til rådighed inden for en enkelt måned. Timer, der er opsparet, men ikke forbrugt, bortfalder efter 6 måneder.

 

Det er muligt én gang årligt - ved fremvisning af kvitteringer/bilag - at få dækket ledsagerens udgifter til befordring og andre aktiviteter. Der er fastlagt en takst for, hvor meget der årligt kan refunderes. Taksten reguleres pr. 1. januar af Socialministeriet.
Kvalitetsmål Afgørelse om bevilling til ledsageordningen træffes inden for 3 måneder.
Opfølgning

Ved ændringer i borgerens situation skal ordningen revurderes.

Klageadgang

Klage skal ske til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Såfremt klageren ikke gives medhold, videresendes klagen til Ankestyrelsen.

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 16. juni 2010. 
Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 20. februar 2013.
Ændringer vedr. klagevejledning foretaget den 1. juli 2013.
Redaktionelle ændringer foretaget marts 2014
Godkendt i Byrådet den 26. maj 2015.


KVALITETSSTANDARD

Ledsagelse til ikke-selvvalgte aktiviteter §85
Emne Indhold
Lovgrundlag § 85 i Lov om Social Service.
Hvilke behov skal ydelsen dække? Behov for ledsagelse til nødvendige ikke-selvvalgte aktiviteter, hvor borgeren ikke kan færdes alene på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. 
Hvad er formålet med ydelsen?

At give borgere mulighed for at deltage i / komme til nødvendige ikke-selvvalgte aktiviteter.

Bevillingen er et supplement til ledsageordning jf. Lov om Social Service § 97.

Modtagere af ydelsen

Borgere, der er bevilget ledsageordning jf. Lov om Social Service § 97.

Borgere uden for målgruppen

Borgere, der ikke er bevilget ledsageordning jf. Lov om Social Service § 97.

Borgere, der bor i botilbud, da ledsagelse til ikke-selvvalgte aktiviteter er indeholdt i botilbuddet. 
Visitation Visitation via Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.
Hvad kan indgå i ydelsen?

Ledsagelse til ikke-selvvalgte aktiviteter som:

 • Lægekonsultation
 • Ambulante undersøgelser / behandling på hospital
 • Lægeordinerede undersøgelser / behandling
 • Vederlagsfri fysioterapi (1-2 gange ugentligt)
 • Tandlægekonsultation

Ledsagelse omfatter selve ledsagelsen og opgaver, der har naturlig tilknytning til ledsagelsen.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Socialpædagogisk støtte til at forstå og formidle f.eks. helbredsmæssige oplysninger.

Ledsagelse til ikke-tilskudsberettigede ydelser som fodterapi, optiker m.m.

Ydelsens omfang

Ud fra en konkret og individuel vurdering bevilges borgeren ledsagelse til sine nødvendige ikke-selvvalgte aktiviteter.

Der ydes ledsagelse til nærmeste læge/behandler.
Kvalitetsmål Afgørelse træffes inden for 1 måned.
Opfølgning

Minimum 1 gang hvert andet år revurderes borgerens behov for ledsagelse til nødvendige ikke-selvvalgte aktiviteter. Ved ændringer i borgerens situation skal ordningen revurderes.

Klageadgang

Klage skal ske til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Såfremt klageren ikke gives medhold, videresendes klagen til Ankestyrelsen.

Godkendt af Byrådet den 26.maj 2015