Retningslinjer og kvalitetsstandard

Her kan du læse retningslinjer og kvalitetsstandard for §98 - kontaktperson til døvblinde.

Forord

Denne information udleveres til personer, der er bevilget en kontaktpersonordning efter Lov om Social Service, § 98, samt til de ansatte kontaktpersoner.

Formålet med informationen er:

 • at give borgere, som er bevilget § 98, information om, hvordan de skal forholde sig
 • at give de ansatte kontaktpersoner viden om rammerne for hjælpen, herunder rettigheder og pligter som ansat i Herning Kommune

Ansøgning om bevilling af § 98 behandles efter en konkret, individuel vurdering. Informationen må derfor kun betragtes som vejledende.

2. Lovgivning og personkredsen for § 98

Ordningen henvender sig til borgere fra 18 år. Der er ingen øvre aldersgrænse.

§ 98 tildeles borgere, der er diagnosticeret funktionelt døvblinde.

Formålet med ydelsen er at give voksne døvblinde mulighed for en særlig form for hjælp, der kan være med til at imødegå isolation samt bidrage til, at den døvblinde kan leve så normalt som muligt. Der tages afsæt i følgende formål med Lov om Social Service:

 • At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie.

Det afdækkes, om der kan kompenseres for borgerens funktionstab med hjælpemidler ved udmåling af bevillingen.


3.1 Ansøgning, visitation og revurdering af kontaktpersonordningen

Alle spørgsmål om ansøgning og bevilling af kontaktpersonordning, § 98, rettes til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre.

Visitatoren afdækker, om du er eller kan diagnosticeres som funktionelt døvblind. Såfremt du tilhører personkredsen, vil visitatoren efterfølgende besøge dig og vurdere dit behov for støtte og ledsagelse af en kontaktperson.

Efterfølgende vil Visitationsenheden træffe afgørelse på din ansøgning ud fra en konkret og individuel helhedsvurdering.

Du får en skriftlig afgørelse, når sagen er afgjort. Du kan klage over afgørelsen inden for 4 uger efter modtagelse af afgørelsen.

En eventuel klage indgives til Herning Kommune, Visitationsenheden, Sundhed og Ældre. Visitationsenheden revurderer sagen og, hvis afgørelsen fastholdes, videresender klagen til Ankestyrelsen.

Bevillingen vil løbende blive revurderet.

Du har pligt til selv at oplyse Visitationsenheden om ændringer, der kan have betydning for din bevilgede kontaktpersonordning.

3.2 Ansættelse af kontaktperson

Alle kontaktpersoner er ansat af Visitationsenheden i Sundhed og Ældre i Herning Kommune.

Du medvirker ved ansættelse af kontaktpersonen. Såfremt hverken du eller Visitationsenheden har et emne til kontaktperson, er det Herning Kommunes ansvar at finde en egnet person.

Du og Herning Kommune skal godkende kontaktpersonen.

Du tilrettelægger selv sammen med kontaktpersonen brugen af kontaktpersontimerne jævnfør bevillingsbrevet. Du skal så vidt muligt altid planlægge aktiviteten på hverdage og i dagtimerne.

Der kan i fornødent omfang tilbydes kontaktpersontimer ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte til:

 • at være bindeled til omgivelserne, herunder at hjælpe med post og forefaldende "administrative" opgaver.
 • at udføre praktiske håndsrækninger i hjemmet som f.eks. at efterse tøj for pletter, mærke madvarer etc.
 • at indkøbe dagligvarer.
 • at ledsage/støtte til udadrettede selvvalgte aktiviteter som f.eks. familiebesøg, gave-/tøjindkøb, cafebesøg, teater. Ved udmåling tages der afsæt i serviceniveauet for ledsageordning efter § 97, der udgør 15 timer pr. måned.
 • at ledsage/støtte til møder, kurser og ikke selvvalgte aktiviteter i fornødent omfang.
 • at ledsage/støtte til ferie. Ved udmåling tages der udgangspunkt i overenskomsten for ledsagere jf. SEL § 97, hvor der kan bevilges op til 14 dage.

Kontaktpersonordningen omfatter bl.a. ikke

 • Praktisk hjælp (hjemmehjælp).
 • Personlig pleje (hjemmehjælp).
 • Besøgsven.
 • Netværk.

Der kan ikke samtidig bevilges ledsagelse efter § 97.

Personer med nær tilknytning kan normalt ikke ansættes som kontaktperson.

Ved overnatning beregnes kontaktpersontimerne normalt som 7,4 timer pr. påbegyndt døgn. Der betales desuden et takstbestemt kolonitillæg.

Der kan bevilges dækning af nødvendige udgifter i forbindelse med kontaktpersonordningen.

Som udgangspunkt medbringer ledsageren selv sin mad, medmindre spisning må anses for at være en nødvendig del af aktiviteten.

I forbindelse med ophold i udlandet kan der som udgangspunkt ikke ydes hjælp til rejseudgifter og opholdsudgifter.

Hvis kontaktpersonen stiller egen bil til rådighed i forbindelse med udadrettede aktiviteter, skal borgeren selv afholde transportudgifterne (statens højeste takst udgør 3,53 kr. pr. km i 2017). Hvis kontaktpersonens bil benyttes, er det kontaktpersonens forsikringer, der skal dække evt. skader. Du kan ikke forlange, at kontaktpersonen stiller bil til rådighed. Hvis borgerens bil benyttes, er det borgerens egne forsikringer, der skal dække evt. skader.

Kontaktpersonen har ret til at kræve, at du ikke ryger under afvikling af kontaktpersontimerne. Kontaktpersonen må ikke ryge sammen med dig.

3.3 Andre forhold

Du har mulighed for at søge om ledsagerkort hos Danske Handicaporganisationer. Find ansøgningsskema på deres hjemmeside www.handicap.dk - søg efter ledsagerkort.

Der er egenbetaling for ledsagerkort.

Ledsagerkortet giver rabatter og nogle steder gratis adgang for ledsagere. Kortet kan bruges ved f.eks. tog/bus, museer, forlystelser, zoologiske haver, teatre. Udtømmende liste findes på Danske Handicaporganisationers hjemmeside.


4.1 Ansættelse

For at blive godkendt som kontaktperson ved Herning Kommune skal du:

 • være fyldt 18 år.
 • fremvise en tilfredsstillende straffeattest.
 • have færdigheder til at kunne varetage de behov, borgeren er bevilget kontaktpersontimer til.

Der stilles ikke krav om uddannelse.

I tilfælde, hvor borgeren har mindreårige børn, er det desuden en betingelse for ansættelse, at der kan indhentes en ren børneattest.

Inden ansættelsen indkaldes du til en ansættelsessamtale.

Du kan få et ID-kort, som viser, at du er ansat som kontaktperson i Herning Kommune. Henvendelse skal ske til Visitationsenheden.

Du har tavshedspligt.

Du har meddelelsespligt til Visitationsenheden, hvis du observerer ændringer i borgerens situation/behov, som kan have betydning for ordningen.

Du må ikke modtage gaver fra borgerne.

4.2 Personalemøder og supervision

Center for Kommunikation varetager i forhold til kontaktpersonerne følgende opgaver:

 • Nyansatte kontaktpersoner uddannes til at varetage funktionen som kontaktperson for funktionelt døvblinde. Det indebærer blandt andet undervisning i syns- og høreproblematikker, de særlige konsekvenser af det dobbelte funktionstab, undervisning i ledsageteknik, kommunikationstaktik, syns- og hørekompenserende strategier.
 • Kontaktpersonerne tilbydes efter behov supervision i forhold til opgavevaretagelsen hos den døvblinde borger.
 • Der afholdes årligt 6 møder med kontaktpersonerne. Emner på møderne kan være aktuelle problemstillinger, opfølgning på tidligere undervisning, kommunikation, hjælpemidler mv.

4.3 Løn- og ansættelsesvilkår

Som udgangspunkt er du ansat på timeløn uden fast timetal og har derfor ret til fravær uden løn i forbindelse med sygdom og graviditet.

Der er ingen overenskomst på området. Herning Kommune tager udgangspunkt i FOA's overenskomst for handicapledsagere (78.01). Du har ret til løn fra arbejdsgiver under sygdom, hvis du har arbejdet 74 timer inden for de sidste 8 uger før 1. fraværsdag - ellers gælder de almindelige dagpengeregler via dagpengekontoret.

Jævnfør overenskomsten for handicapledsagere udbetales der aften-/nattillæg efter kl. 17.00, lørdagstillæg efter kl. 11.00 samt søn- og helligdagstillæg.

Den 24. december, den 31. december, 1. maj samt grundlovsdag betragtes ikke som helligdage i denne sammenhæng.

Pension optjenes efter overenskomsten for handicapledsagere. Som hovedregel skal du være fyldt 21 år og have været beskæftiget mindst 8 timer i gennemsnit pr. uge i 52 uger inden for de seneste 8 år for at være berettiget til pension.

Du skal indsende timesedler hver måned, og de skal være os i hænde senest den 15., for at vi kan nå at indberette din løn. Indberetningsperioden går fra den 15. til og med den 14. i den efterfølgende måned. Lønnen udbetales sidste hverdag i måneden. Timesedlerne skal være underskrevet af både borger og kontaktperson. Herning Kommune udsender lønsedler via e-boks.

Ferie optjenes i optjeningsåret, som løber fra 1. januar til 31. december. Ferien afholdes i ferieåret, som løber fra 1. maj til 30. april. Hvis feriepengene udgør mindre end 1.500,- kr., udbetales de sammen med lønnen for april måned. Hvis feriepengene overstiger 1.500 kr., sender Herning Kommune automatisk et feriekort, som skal udfyldes og sendes retur, når ledsageren holder ferie.

Ved sygdom og barsel kontaktes Visitationsenheden.

Du er som kontaktperson dækket af Herning Kommunes ansvars- og arbejdsskadeforsikring i arbejdstiden.

Ved ledsagelse i udlandet skal du henvende dig til Visitationsenheden med henblik på at få udleveret et forsikringskort.

4.4 Opsigelse

Efter 3 måneders uafbrudt ansættelse har du et opsigelsesvarsel på 1 dag, og Herning Kommune har et opsigelsesvarsel på 7 dage. Opsigelsesvarslet stiger, jo længere tid du har været ansat - efter f.eks. 1 år er dit opsigelsesvarsel 7 dage og kommunens 21 dage.

Der henvises til overenskomsten for ledsagere - (78.01) Overenskomst for handicapledsagere.


KVALITETSSTANDARD

Kontaktperson til døvblinde §98
Emne Indhold
Lovgrundlag § 98 i Lov om Social Service. 
Hvilke behov skal ydelsen dække? I fornødent omfang skal borgere, der er døvblinde, tilbydes hjælp i form af en særlig kontaktperson.
Hvad er formålet med ydelsen?

At give voksne døvblinde mulighed for at få en særlig form for hjælp, der kan være med til at imødegå isolation samt bidrage til, at den døvblinde kan leve så normalt som muligt.

Der tages afsæt i formål for lov om social service:

 • At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten
 • At loven bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie
Modtagere af ydelsen

Ydelsen tildeles døvblinde borgere over 18 år. Der er ikke nogen øvre aldersgrænse.

Kendetegnende for borgere der er visiteret til kontaktpersonsordningen er, at de er diagnosticeret funktionelt døvblinde - dvs. at de har en alvorlig grad af kombineret syns- og høreskade. (Center for Kommunikation afdækker, om borgeren kan diagnosticeres som funktionelt døvblind.)

Visitation Visitation via Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.
Visitationsgrundlag Det skal afdækkes om der kan kompenseres for borgerens funktionstab med hjælpemidler inden der bevilges kontaktpersonordning.
Hvad kan indgå i ydelsen?

Der kan i fornødent omfang tilbydes kontaktpersontimer ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte til

 • At være bindeled til omgivelser, herunder at hjælpe med post, forefaldende "administrative" opgaver
 • At udføre praktiske håndsrækninger i hjemmet som f.eks. at efterse tøj for pletter, mærke madvarer etc.
 • At indkøbe dagligvarer
 • At ledsage/støtte til udadrettede selvvalgte aktiviteter som f.eks. familiebesøg, gave-/tøjindkøb, cafebesøg, teater. Ved udmålingen tages der afsæt i serviceniveauet for ledsageordning efter § 97, der udgør 15 timer pr. måned.
 • At ledsage/støtte til møder, kurser og ikke selvvalgte aktiviteter i fornødent omfang.

At ledsage/støtte til ferie. Der kan bevilges op til 14 dage årligt. Ved udmåling tages der udgangspunktet i overenskomsten for ledsagere, hvor der beregnes 7,4 time pr. påbegyndt døgn.

Hvad indgår ikke i ydelsen?
 • Praktisk hjælp
 • Personlig pleje
 • Besøgsven
 • Kontaktperson skal ikke fungere som netværk
 • Der kan ikke samtidig bevilges ledsagelse efter § 97
 • Personer med nær tilknytning kan normalt ikke ansættes som kontaktperson.
Ydelsens omfang

Ydelsen gives fortrinsvis i dagtimerne på hverdage, men dele af ydelsen kan placeres i aftentimer og i weekender, såfremt det skønnes nødvendigt.

Der kan bevilges dækning af nødvendige udgifter i forbindelse med kontaktpersonordningen.

I forbindelse med ophold i udlandet kan der som udgangspunkt ikke ydes hjælp til rejseudgifter og opholdsudgifter.
Kvalitetsmål Der er en sagsbehandlingstid på 3 måneder.
Opfølgning

Ved ændringer i borgerens situation skal ordningen revurderes

Klageadgang

Klage skal ske til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Såfremt klageren ikke gives medhold, videresendes klagen til Ankestyrelsen.

Godkendt af Byrådet den 31.3.2009.
Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 20. februar 2013.
Ændringer vedr. klagevejledning foretaget den 1. juli 2013.
Godkendt af Byrådet den 26. maj 2015