Sådan bliver du visiteret/godkendt

Her kan du læse, hvem der kan søge støtte, og hvordan du kontakter Handicap og Psykiatri. Læs også, hvordan vi behandler din sag.

Vejledning til flytning uden samtykke (borgere fra 18 år)

Ved flytning til et botilbud, eller overgang fra et børnetilbud til et voksenbotilbud, skal det vurderes, om borgeren er i stand til at give et informeret samtykke, og det skal konstateres hvordan borgeren forholder sig til flytningen.

Dette skyldes, at såfremt en borger ikke kan give et informeret samtykke, eller protesterer mod en flytning, så er det Ankestyrelsen, der skal træffe afgørelse om flytningen. Jf. Servicelovens § 129 stk. 1.

Hvad er et informeret samtykke: Det kan ikke beskrives præcist, men borgeren skal kunne forstå konsekvenserne af sin beslutning, fx at et ja til at flytte i et botilbud betyder, at jeg skal bo et andet sted end jeg gør nu.

Et samtykke forstås som, at borgeren udtrykkeligt siger ja, eller at personer omkring borgeren, der kan tolke borgerens mimik, er sikker på, at de tegn, der gives, er at sidestille med et ja til en flytning, og borgeren samtidig er i stand til at forstå konsekvenserne.

Passivitet er ikke samtykke, altså hvis en borger ikke reagerer på spørgsmål om at ville flytte i et bestemt botilbud.

Vurderingen af om en borger er habil, er i sidste ende lægens afgørelse, men den første vurdering ligger hos sagsbehandler/visitator og Tilsynsenheden i fællesskab.

Til vurderingen hører inddragelse af forældre/værgers og eller personale på eksisterende botilbuds oplevelser af borgerens evner til at forstå informationer.

Baggrunden for at Ankestyrelsen skal træffe afgørelse om, hvorvidt der kan ske en flytning, er for at beskytte borgeren. En flytning er meget indgribende i en borgers tilværelse, og reglerne har til formål at beskytte den borger, der pga. en nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, ikke kan tage vare på sig selv.

En indstilling om flytning uden samtykke, til Ankestyrelsen, indebærer således også, at der skal ansøges om/iværksættes personligt og økonomisk værgemål, og endvidere skal der indhentes en status ved egen læge, og kommunen er ansvarlig for at beskikke en af de advokater, Statsforvaltningen har udpeget til borgeren.

Indstillingen udfærdiges af Herning kommunes Tilsynsenhed, der vil være tovholder på sagen, indtil der er truffet afgørelse af Ankestyrelsen.

Mail: kommunen@herning.dk
Husk att. Tilsynsenheden