Sådan bliver du visiteret/godkendt

Her kan du læse, hvem der kan søge støtte, og hvordan du kontakter Handicap og Psykiatri. Læs også, hvordan vi behandler din sag.

Overgangen fra barn til voksen

I overgangen fra ung til voksen er der rent lovgivningsmæssigt mange ting, som ændrer sig, og mange spørgsmål som den unge og I som forældre skal tage stilling til.

Hvad I sammen med jeres barn bør være opmærksomme på, når den unge nærmer sig det 18. år:

Ved det 18. år bliver jeres barn personlig myndig, og skal i det omfang, den unge evner det, selv tage ansvar for sit liv og udvikling.

Det vil som udgangspunkt sige, at sagsbehandlingen overgår fra Herning Kommunes Børn og Unge-afdeling og videre til Voksenafdelingen enten i Visitationen i Handicap og Psykiatri, til Ungevejledningen eller Sundhed og Ældre.

Den unge vil som udgangspunkt, ca. ½ år før denne bliver 18 år, få oplyst, hvem der er rådgiver. Nogle unge vil få mere end én rådgiver.

Her oplistes nogle af de forhold, der skal afklares for den unge, når denne fylder 18 år:

Forsørgelsesmuligheder

 • Lønarbejde
 • Statens uddannelsesstøtte (SU)
 • Uddannelsesydelse
 • Kontanthjælp
 • Revalideringsydelse
 • Pension

Rådgivning i forbindelse med ovenstående ydes i Jobcenter Herning eller Ungevejledningen (se kontaktoplysninger nedenfor).

Beskæftigelses-/Aktivitetsmuligheder:

 • Almindeligt lønarbejde
 • Fleksjob (arbejde på særlige vilkår)
 • Skånejob (arbejde på særlige vilkår for pensionister)
 • Uddannelse/skole - herunder ungdomsuddannelse og STU
 • Praktisk hjælp på en videregående uddannelse
 • Jobassistance

Kontakt Jobcenter Herning eller UU-Vejledningen for yderligere information. (Se kontaktoplysninger nedenfor).

 • Beskyttet beskæftigelse
 • Aktivitets- og samværstilbud

Kontakt Visitationen i Handicap og Psykiatri for yderligere information. (Se kontaktoplysninger nedenfor).

Mulige boformer:

 • Egen bolig
 • Kommunale/regionale boformer
 • Private botilbud
 • Aflastning

Kontakt Visitationen i Handicap og Psykiatri eller Ungevejledningen for yderligere information.
(Se kontaktoplysninger nedenfor).

Muligheder for hjælp og støtte:

 • Personlig og praktisk hjælp i hjemmet
 • Ledsagerordning
 • Hjælperordning (BPA)

Rådgivning ydes i Visitationsenheden, Sundhed og Ældre.
(Se kontaktoplysninger nedenfor).

 • Socialpædagogisk bistand/hjemmevejledning

Rådgivning ydes i Visitationen i Handicap og Psykiatri.
(Se kontaktoplysninger nedenfor).

Hjælpemidler og boligændringer:

Rådgivning kan ydes hos ergoterapeuterne i Hjælpemiddelafdelingen.
(Se kontaktoplysninger nederst)

Værgemål, testamente, arv, forsikring:

Da den unge bliver myndig ved det 18. år, kan det for nogle være relevant at undersøge disse forhold nærmere.

Råd og vejledning kan fås ved handicaporganisationerne, advokat/retshjælp, Statsforvaltningen eller den kommunale tilsynsenhed.

Hvad forældre og den unge bør være særlig opmærksom på, når den unge fylder 18 år:

Som forældre til en ung skal du/I være opmærksom på:

 • At du/I ikke længere er part i sagen ved det fyldte 18. år og derfor kan få følelsen af at være sat udenfor. I praksis vil der dog, med udgangspunkt i den unges ønsker og behov, samarbejdes med forældrene. Det betyder, at hvor myndighederne tidligere har henvendt sig til jer, vil kommunen fra det 18. år som udgangspunkt udelukkende diskutere jeres søns eller datters forhold med den unge selv, medmindre:
 1. Jeres søn/datter ønsker jeres fortsatte medvirken og giver jer en skriftlig fuldmagt til at medvirke
 2. Jeres søn/datter har en betydelig nedsat psykisk funktionsevne, og der er søgt og givet personligt værgemål til jer som forældre.
 • At vurdering og bevilling til jeres søn/datter på en række områder sker efter anden lovgivning fra det fyldte 18. år.
 • Indtil nu har fokus ved vurderingen af støttebehov, foranstaltninger m.m. været på jer som familie. Efter det fyldte 18. år flytter dette fokus sig. Jeres barn er myndigt og ikke længere omfattet af jeres forsørgelsespligt. Derfor vil der udelukkende være fokus på den unges forhold og behov.
 • At merudgiftsydelser efter Servicelovens paragraffer ophører ved det 18. år - også eventuelle merudgifter, der kan være bevilget i forbindelse med støtte til bolig og bil.
 • Støtte til disse merudgifter skal nu bevilges efter voksen-bestemmelsen, men det er ikke sikkert, at den unge kan få dækket de samme merudgifter som før.
 • Hvis I har modtaget støtte til bil, så overgår bilen og forpligtigelsen til den unge ved det 18. år. Hvis jeres søn/datter ikke ønsker at overtage bilen, skal det samlede lån indfries - også den del af lånet, der ellers ville have været afdragsfrit. Rådgivning ydes af Herning Kommunes bilteam.
 • Hvis du/I bor i en lejebolig, skal I være opmærksomme på, at en eventuel bevilget boligstøtte kan blive ændret/ophøre, da den unge nu er selvforsørgende. Såfremt den unge fortsat er hjemmeboende, forventes det, at den unge bidrager til betalingen af husleje. Det kan være relevant at overveje den fremtidige boligsituation.
  Rådgivning ydes i Herning kommunes Borgerservice.
 • Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste bortfalder, når jeres søn/datter fylder 18 år.
 • Det er derfor vigtigt i god tid inden at have taget stilling til egen forsørgelsesmæssige situation og fremtid
  • Eventuel tilbagevenden til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår
  • Eventuel overgang til anden forsørgelse
  • Eventuel aktivering/revalidering
  • Rådgivning fås hos Jobcenter Herning eller fagforening/A-kasse.

Som ung skal du være opmærksom på:

 • At dine forældre ikke længere automatisk bliver involveret i din sag med kommunen. Hvis du ønsker, at de stadig skal være en del af din sag, skal du give dem skriftlig tilladelse til det.
 • At overgangen fra ung til voksen kan involvere mange forskellige afdelinger i kommunen.
 • Det betyder, at der ofte vil være stort behov for at koordinere indsatsen omkring dig. Det kan derfor være en rigtig god idé, hvis du selv er opmærksom på, at der løbende bliver fulgt op på din sag, og at din sag bliver koordineret. Flere gange i overgangsperioden (16 til 18 år) kan det være en god idé, at sagsbehandlere og andre involverede i din sag samles til fælles møde, hvor sagsbehandlingen bliver afstemt og koordineret.
Kontaktoplysninger
Afdelinger
Handicap og Psykiatri
Visitationen
Rådhuset - Torvet
Tlf.: 96 28 43 10

Ungevejledningen
Godsbanevej 1a, 1.sal
Tlf.: 96 28 75 30

Sundhed og Ældre
Visitationsenheden
Bethaniagade 3
Tlf.: 96 28 44 60

Jobcenter Herning
Godsbanevej 1B
Tlf.: 96 28 28 50

Hjælpemiddelafdelingen
Tlf.: 96 28 43 33

Specialrådgivningens bilteam
Markedspladsen 4, st.
Tlf.: 96 28 40 87/96 28 40 75

Borgerservice
Rådhuset - Torvet
Tlf.: 96 28 28 28

Tilsynsenheden
Rådhuset - Torvet
Tlf.: 51 49 10 47